polskie miasta
reklama: Xoto.pl: Używane i Nowe książki, Rzadkie Wydania
English version
strona tytułowa
 

o katalogu


Szukaj:

 miasta
 gminy

 powiaty


strefy

organizacje

indeks ofert

reklamy

 

gorąca linia

nowa edycja


 


 

 


 

© Business Publications Polska
2011

 

 


PłockOferty

Nieruchomość
 
1. Teren niezabudowany, ul. Bielska / ul. Kwiatka, Brama Bielska.
Właściciel: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
Adres właściciela: ul. Stary Rynek 19; 09-400 Płock.
Kontakt w sprawie oferty: Dorota Głuchowska (język polski, angielski), Małgorzata Krom; Centrum Obsługi Inwestora; tel. (0-24) 2680698; fax (0-24) 2688975; e-mail: coi@ump.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 64165; nr 148; nr 147; nr 956, nr 79947; nr 70574; NH 71, nr 148.
Powierzchnia całkowita: 2154 m2.
Liczba działek: 7 (I - dz. nr 438, II – dz. nr 439/2, III – dz. nr 439/1, IV – dz. nr 755/1, V – dz. nr 755/2, VI – dz. nr 715, VII – dz. nr 440).
Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa), elektryczna, gazowa.
Dostępność komunikacyjna: dojazd od ul. Bielskiej oraz ul. Kwiatka; ok. 500 m do najbliższej drogi krajowej.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: działalność usługowa.
Przeznaczenie preferowane: zespół trzech budynków wzajemnie ze sobą powiązanych, nowoczesnych, lecz akcentujących swój średniowieczny rodowód. W bramie powstanie hotel, galeria sztuki zbudowana wokół ocalałego fragmentu murów miejskich, sklepy, biuro podróży, w części środkowej restauracja (propozycja do uzgodnienia).
Forma i metoda zbycia praw: do uzgodnienia.
Cena: do uzgodnienia.
Uwagi: teren położony w centrum miasta (Stare Miasto). W otoczeniu znajduje się stacja paliw, hotel, ratusz miejski. Brama Bielska stanie w miejscu średniowiecznej bramy wjazdowej do miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie murów miejskich powstałych za czasów Kazimierza Wielkiego.


Nieruchomośćna górę
 
2. Teren niezabudowany, ul. Kobylińskiego.
Właściciel: Gmina Płock.
Adres: Urząd Miasta Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
Kontakt w sprawie oferty: Dorota Głuchowska (język polski, angielski), Małgorzata Krom; Centrum Obsługi Inwestora; tel. (0-24) 2680698, fax (0-24) 2688975, e-mail: coi@ump.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 66001.
Powierzchnia całkowita: 6342 m?.
Liczba działek: 2 (I – dz. nr 208/6, II – nr 208/7).
Powierzchnia: I – 922 m?, II - 5420 m?.
Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg.
Dostępność komunikacyjna: dojazd od ul. Kobylińskiego poprzez ogólnodostępne parkingi oraz dojazd gospodarczy i do garażu podziemnego.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: I - budynek hotelowy lub budynek usługowo-handlowy, dopuszczalne - gastronomia, biura, administracja (obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje nadziemne, minimum – 3 kondygnacje nadziemne), II - handel i usługi, na wyższych kondygnacjach funkcja mieszkaniowa, plac miejski stanowiący centrum obszaru objętego opracowaniem; pod placem zlokalizowany parking podziemny publiczny wielopoziomowy. Dopuszcza się realizację obiektu kubaturowego z obowiązkowo uwolnionym parterem dla zachowania ciągłości ciągów pieszych i spójności placu.
Forma i metoda zbycia praw: w drodze przetargu.
Uwagi: wskazane jest aby realizacja inwestycji prowadzona była łącznie z zabudową sąsiednich działek: 206/1 i 205 o łącznej pow. 5451 m?, należących do osób prawnych.


Nieruchomośćna górę
 
3. Teren zabudowany, ul. Powstańców (tereny po byłej jednostce wojskowej).
Właściciel: Gmina Płock.
Adres: Urząd Miasta Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
Kontakt w sprawie oferty: Dorota Głuchowska (język polski, angielski), Małgorzata Krom; Centrum Obsługi Inwestora; tel. (0-24) 2680698; fax (0-24) 2688975; e-mail: coi@ump.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta Nr 79470.
Powierzchnia całkowita: ok. 13 800 m2.
Liczba działek: 2 (I – dz. nr 218/187, II – dz. nr 218/179).
Powierzchnia działek: I – 11 272 m2, II – 2665 m2.
Istniejąca zabudowa: budynek przeznaczony do rozbiórki.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi o charakterze lokalnym i ponadlokalnym oraz nauka i szkolnictwo wyższe, mieszkalnictwo zbiorowe (hotel, domy akademickie).
Forma i metoda zbycia praw: w drodze przetargu.
Cena: brak.
Uwagi: konieczność rozbiórki hali magazynowej (konieczność podziału działki nr 218/179.


Nieruchomośćna górę
 
4. Teren zabudowany, ul. Sienkiewicza / ul. Ułańska (tereny po byłej jednostce wojskowej).
Właściciel: Gmina Płock.
Adres: Urząd Miasta Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
Kontakt w sprawie oferty: Dorota Głuchowska (język polski, angielski), Małgorzata Krom; Centrum Obsługi Inwestora; tel. (0-24) 2680698; fax (0-24) 2688975; e-mail: coi@ump.pl.
Powierzchnia całkowita: 6313 m2.
Liczba działek: 3 (I – dz. nr 218/164, II – dz. nr 218/166, III – dz. nr 218/168).
Powierzchnia działek: I - 2423 m2, II - 2280 m2, III - 1610 m2.
Istniejąca zabudowa: budynki przeznaczone do rozbiórki.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: usługi o charakterze lokalnym i ponadlokalnym oraz garaż wielopoziomowy, parkingi podziemne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Forma i metoda zbycia praw: w drodze przetargu.
Cena: brak.
Uwagi: konieczność rozbiórki hal magazynowych.


Nieruchomośćna górę
 
5. Teren zabudowany po byłej jednostce wojskowej, ul. Strzelecka.
Właściciel: Gmina Płock.
Adres: Urząd Miasta Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
Kontakt w sprawie oferty: Dorota Głuchowska (język polski, angielski), Małgorzata Krom; Centrum Obsługi Inwestora; tel. (0-24) 2680698; fax (0-24) 2688975; e-mail: coi@ump.pl.
Sytuacja prawna: uregulowana – Księga Wieczysta nr 79470.
Powierzchnia całkowita: ok. 7000 m?.
Liczba działek: 9 (I – dz. nr 218/197, II – nr 218/198, III – część dz. nr 218/201, IV – nr 218/202, V – nr 218/210, VI – część dz. nr 218/211, VII – nr 218/212, VIII – nr 218/213, IX – nr 218/214).
Wymiary działek: I - 1075 m?, II - 1921 m?, III - ok. 200 m?, (całość 977 m?), IV - 878 m?, V - 235 m?, VI - ok. 60 m?, (całość 124 m?), VII - 716 m?, VIII - 472 m?, IX - 1197 m?.
Uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna wysokiego i niskiego napięcia, wodociąg, kanalizacja sanitarna. Na terenie zorganizowana jest obsługa w zakresie odprowadzania wód opadowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się też lokalizację sieci transformatorowej, której lokalizacja uzależniona jest od projektu zagospodarowania przestrzennego.
Dostępność komunikacyjna: z projektowanej ulicy dojazdowej lub z ul. Strzeleckiej.
Istniejąca zabudowa: budynki magazynowe przeznaczone do rozbiórki.
Przeznaczenie wg planu zagospodarowania: podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne - nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne, garaże wbudowane, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje minimalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje, maksymalna – 5 kondygnacji, nie więcej niż 16 m.
Forma i metoda zbycia praw: przetarg.


Oferta inwestycyjnana górę
 
6. Opis projektu: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.
Właściciel: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
Adres: Biuro Zarządu PPPT S.A., Płock, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, tel. (0-24) 3640350, tel./fax (0-24) 3640352, e-mail: sekretariat@pppt.pl.
Kontakt w sprawie oferty: Dorota Głuchowska (język polski, angielski) Małgorzata Krom (język polski, angielski), Centrum Obsługi Inwestora; tel. (0-24) 2680698, fax (0-24) 2688975, e-mail: coi@ump.pl.
Oczekiwany rezultat inwestycji: stworzenie oraz trwały rozwój w Płocku liczącego się w Europie ośrodka, zorientowanego na kreowanie i wspomaganie procesów gospodarczych, opartych na nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach naukowo-badawczych oraz edukacji.
Opis terenu: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny to 200,4 ha powierzchni, dla której obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 r. Zgodnie z jego zapisami Park podzielono na strefy charakteryzujące się różnorakim charakterem działalności, gdzie dopuszcza się działalność m.in. w zakresie nauki i badań, instytucji publicznych i państwowych lub ich agend o usługowym charakterze, przemysłu odpowiadającemu profilowi PPPT, otoczenia gospodarczego (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, sektor usług konsultingowych, technicznych i socjalnych), sektora finansowego oraz sektora otoczenia logistycznego.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest nieciągłą strefą funkcjonalną, w której wyróżniono trzy podstrefy o wyspecjalizowanych funkcjach:
1. podstrefa biurowo-usługowa, oznaczona zgodnie z planem symbolem PT-U,
2. podstrefa usługowo-produkcyjna, oznaczona zgodnie z planem symbolem PT-UP,
3. podstrefa produkcyjno-przemysłowa, oznaczona zgodnie z planem symbolem PT-PP.
Uwagi: wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pppt.pl

 

 
^^ na górę     |     Płock - << poprzednia strona,   pierwsza >>Płock

- strona
17  z  17

<<   >>